ESXi8.0镜像下载地址 群晖918+和3622两个7.X版本的配置文件

ESXi8.0镜像下载地址 群晖918+和3622两个7.X版本的配置文件

DSM虚拟机配置文件打包,包含918+和3622两个7.X版本的配置文件、引导、vof、系统pat包:

123网盘: https://www.123pan.com/s/HEl8Vv-pbeHh
百度网盘:https://pan.baidu.com/s/1ocef29XNg8D9NApkVmpETg?pwd=6sii 提取码:(6sii)
阿里网盘:https://www.aliyundrive.com/s/JYAuB2hirRF
微云网盘:https://share.weiyun.com/tzS9wWMs
微信网盘:https://drive.weixin.qq.com/s?k=AIIA1QdUAAsvD4rZmO
天翼网盘:https://cloud.189.cn/t/UVrANb6Jr6by 访问码: (fc9b)
和彩云盘:https://caiyun.139.com/m/i?0W5Cs0FB0DHMy 提取码:(vyCQ)
迅雷网盘:https://pan.xunlei.com/s/VNANCm87GsNXFB2odd_F0Ex4A1?pwd=t6dx 提取码:(t6dx)

ESXi8.0镜像下载地址:

https://pan.baidu.com/s/1tDXJ5zf17cDY0llwMhLq1A?pwd=3z8d 提取码:3z8d
https://www.123pan.com/s/HEl8Vv-MieHh

栏目:技术应用 归档:2022年 11月 07日
版权声明:18026273436 发表于 2022-11-07 17:13:27。
转载请注明:ESXi8.0镜像下载地址 群晖918+和3622两个7.X版本的配置文件 | 0660HAO